مدیریت و تفکیک زباله مهم‌ترین مسؤلیت ما در برابر محیط زیست خودمان!

زباله بزرگترین تولید امروز خانه‌های ماست. از سوی دیگر زباله مهم‌ترین مسئله محیط زیست ما نیز هست. آموزش دیدن در مورد زباله و نحوه دفع آن و از طرف دیگر آموزش دیدن برای به حداقل…