رشته معماری ، آنچه که هست و آنچه که از رشته معماری نمی‌دانید!

درباره رشته معماری باید بگم که گستردگی رشته معماری باعث شد که کتاب‌های زیادی با موضوعات مختلفی بخونم. با آدم‌ها با دیدگاه‌های مختلفی آشنا بشم. تعصبات ذهنی من رو کم کرد. رشته…