رمان همسایه ها و احمد محمود

رمان همسایه ها نوشته احمد محمود نویسنده معاصر نامدار ایرانی است که به نقد وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان ایران قبل از کودتای 28 مرداد می‌پردازد ئ خالد شخصیت اصلی داستان است. پس در…