ایدز و فرشته HIV مثبت

این یادداشت یک روایت ساده است برای اینکه به ما یادآوری کند ویروس HIV و بیماری ایدز مسأله‌ای جدی است. لازم است در این مورد اطلاعات بیشتر و رفتار صحیحی داشته باشیم.

بهداشت برای همه

حتماً نام بهداشت و سازمان جهانی آن را همه شنیده ایم اما کمتر کسی ست که روال کاری ،شرح وظایف و اتفاقات و مسائلی که مربوط به این وزارت خانه میشود را بداند.