اثربخشی در اقتصاد به چه معناست و چه تاثیری بر محیط پیرامون ما دارد

شاید مهمترین امر در هر زمینه‌ای از جمله اقتصاد برای داشتن نتیجه مطلوب به دو عامل اثربخشی و کارایی وابسته باشد. قصد داریم در این یادداشت در مورد اثربخشی و تأثیر بزرگ آن در…

اقتصاد یعنی چه؟

خوب است که برای قدم گذاشتن در هر مسیری کمی از آن مسیر اطلاعاتی داشته باشیم تا بهتر بتوانیم حرکت کنیم. به همین منظور بهتر است که برخی مفاهیم اقتصاد را مرور کنیم تا برای همه…