اقتصاد یعنی چه؟

خوب است که برای قدم گذاشتن در هر مسیری کمی از آن مسیر اطلاعاتی داشته باشیم تا بهتر بتوانیم حرکت کنیم. به همین منظور بهتر است که برخی مفاهیم اقتصاد را مرور کنیم تا برای همه…